เก็บเงินใส่กระปุกสร้างความสุขเพื่ออนาคตครอบครัว

64

One proverb says, “The rich have power over the poor. And the borrower is the servant of the lender. “

We choose and define the future of our family. I want to be a wealthy family. Or have poverty Want to borrow or borrow? We can plan the money by saving 5 bottles.

Dr. RozeThe first boxer to cultivate the religion. It should be divided into 10%. This money will be used to promote religion. When we allocate money, we will realize that. Where are you? We will be there. Doing this will not make us greedy. Or too selfish.

The second donation box Should be divided 3% is the money prepared for others who need help, such as those who encounter difficulties. Or disaster in life This money will be able to help those who are suffering. These people have the courage to overcome the obstacles they are facing.  To make it happier than to receive

Box 3 for savings in the future.   We should allocate 3% of the family’s money for future use to buy large items or use it for unexpected expenses during an emergency or for family travel. It is also a cost for children in the future.

Transmission leaves 4 investment. Should be divided into 4% by the money to invest to grow up and multiply. The money to invest in places that will increase the value of investment in the business. Invest in various funds. Stock market Invest in real estate.

กระปุกใบที่ 5 เป็นกระปุกสำหรับค่าใช้จ่ายของครอบครัว   ควรจัดแบ่งไว้ 80%  เงินส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อความจำเป็นในการดำรงชีพของครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พักอาศัย ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าดูแลสุขภาพร่างกาย ค่าข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น  เป็นต้น 

เมื่อเราจัดสรรการเงืนจะช่วยให้ครอบครัวสามารถวางแผนบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวซึ่งต้นเหตุมาจากปัญหาเรื่องการเงิน  เราสามารถตัดปัญหาเรื่องนี้ได้ โดยเตรียมการในการจัดสรรเรื่องการเงินเสียตั้งแต่เริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่ๆ เพื่อคลังทรัพย์ของบ้านจะไม่ขาดแคลนแต่มีเหลือล้นพร้อมที่จะดูแลทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี และมีแจกจ่ายให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย

เมื่อเราเริ่มต้นสร้างครอบครัว  เราควรมีแผนการเก็บเงินเพื่อครอบครัว เก็บเงินใส่กระปุกวันนี้เพื่อสร้างความสุขสำรับครอบครัวในวันข้างหน้า!

error: Content is protected !!